E-Connection start met bouw Windpark Bouwdokken

1024 420 Windpark Bouwdokken

E-Connection start met bouw Windpark Bouwdokken

Bunnik, 1 september 2016

Vandaag is, na een voorbereiding van meer dan 10 jaar, gestart met de bouw van Windpark Bouwdokken. Het windpark wordt door E-Connection gerealiseerd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op het werkeiland Neeltje Jans. In het voorjaar van 2018 levert het windpark, met een vermogen van 33,6 MW, voldoende elektriciteit voor zo’n 42.000 huishoudens. Met Windpark Bouwdokken ontstaat een unieke combinatie van windenergie, natuur, recreatie en waterkering.

Ruimte voor de natuur: visdiefvlot en hoogwatervluchtplaats

Het windpark komt tussen de Voordelta en de Oosterschelde in te liggen, wat beide Natura2000-gebieden zijn. Dankzij de samenwerking met Rijkwaterstaat (RWS), Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde zorgt de bouw van Windpark Bouwdokken ook voor ruimte voor de natuur. Dit is gedaan door delen van de voormalige Bouwdokhavens op een natuurlijke manier in te richten, waardoor deze interessanter worden voor bepaalde vogelsoorten.

In maart 2016 is samen met het Kustbroedvogelfonds in het voormalige zanddepot een broedeiland voor visdieven aangelegd; het visdiefvlot. Het afgelopen broedseizoen zijn daar al 35 broedende paartjes waargenomen. Ook is er voor het broedseizoen van 2016 een hoogwatervluchtplaats aangelegd. Zo kon de natuur vast wennen aan de nieuwe situatie vóór de start van de bouwactiviteiten.

Aandacht voor educatie en recreatie

De getijdenpoelen, naast visrestaurant Proef Zeeland gelegen, worden voor Windpark Bouwdokken opnieuw ingericht, samen met Nationaal Park Oosterschelde en RWS. De getijdenpoelen nodigen uit tot een uniek kijkje in het onderwaterleven van Nationaal Park Oosterschelde. Bij de herinrichting is er extra aandacht voor het educatieve en recreatieve karakter van de getijdenpoelen. Ook komt er naast de poelen een belevenisstrandje. Zo combineren we educatie met recreatie. Daarnaast resulteert de samenwerking met de gemeente Veere in een bijdrage van Windpark Bouwdokken aan publieksvoorzieningen binnen de gemeente en aan educatieve activiteiten op scholen. In dat kader is door het windpark in 2015 al bijgedragen aan de aanleg van wandelpaden op Neeltje Jans. Ook zoeken we samenwerking met recreatiebedrijven en evenementen in de omgeving, om zowel bewoners als toeristen te informeren over windenergie en dit unieke windpark.

Globale planning Windpark Bouwdokken

In september 2016 worden de toegangswegen naar de bouwplaats aangelegd en wordt gestart met de funderingen voor de 8 windturbines. In oktober 2016 start de aanleg van de netaansluiting van het windpark. Vanaf het windpark wordt de geproduceerde duurzame elektriciteit via een ondergrondse hoogspanningskabel naar het bijna 30 km verderop gelegen hoogspanningsstation van TenneT in Goes vervoerd, waar zij aan het landelijk net wordt toegevoegd. De netaansluiting zal medio 2017 gereed zijn. De turbines zelf worden vanaf medio 2017 geïnstalleerd en zullen naar verwachting in het voorjaar van 2018 operationeel zijn.

Tijdens de bouw van het windpark en de netaansluiting wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt en tegelijkertijd de omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd. De Bouwdokken zijn gedurende de bouwfase gedeeltelijk gesloten voor het publiek. Voor hondenbezitters zijn alternatieve uitlaatlocaties aangegeven.

Over Windpark Bouwdokken

Het windpark wordt gebouwd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op het werkeiland Neeltje Jans in de provincie Zeeland. In eerste instantie worden er 8 van de geplande 9 turbines gebouwd. Eén turbine zal op een later moment volgen. De 8 Enercon turbines, waarvan de bouw is gestart, hebben een vermogen van 4,2 MW per stuk en wekken vanaf het voorjaar van 2018 gezamenlijk jaarlijks 128,6 GWh elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 42.000 huishoudens.

Het windpark en de netaansluiting zijn eigendom van E-Connection. Het windpark wordt voor 25% mede gefinancierd door Windcoöperatie Zeeuwind. E-Connection ontwikkelt, bouwt en beheert het windpark. De fundaties en toegangswegen worden aangelegd door GMB Civiel. De windturbines worden geleverd, geïnstalleerd en onderhouden door Enercon. De netaansluiting wordt aangelegd door Joulz Energy Solutions, in samenwerking met Delta Infra BV.

Over E-Connection

E-Connection initieert, realiseert en beheert complexe en vernieuwende windenergieprojecten, in goede samenspraak met haar omgeving. E-Connection heeft meerdere windparken in Zeeland en in het bijzonder op de Oosterschelde-kering gebouwd en beheert deze vanuit haar vestiging in Kamperland. Ook verricht zij vernieuwend en ondersteunend onderzoek ter bevordering van de toepassing van windenergie. E-Connection werkt als investeerder of in opdracht van investeerders van windparken en neemt daarbij zelf risicodragend deel in de ontwikkeling van haar projecten. Vanuit het hoofdkantoor in Bunnik werkt E‑Connection met een kern van professionals, waarmee zij alle benodigde disciplines voor windprojecten bij elkaar brengt.

Voor meer informatie:

E-Connection Project BV
Rick Wasser, Directeur
Telefoon: 06 – 5586 6739
E-mail: info@e-connection.nl