Veelgestelde vragen

Windenergie en subsidie

Om de kabinetsdoelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 te halen, moeten we flink aan de slag. Op dit moment is van onze totale energieproductie ongeveer 6% duurzaam. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus naast wind, ook van zon, water (getijdenenergie), aardwarmte en biomassa. Windenergie is voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

De doelstelling van de Provincie Zeeland is het realiseren van 570,5 MW windenergie voor 2020. De gemeente Veere draagt hier substantieel aan bij, met Windpark Bouwdokken en ook met de andere windturbines op en bij de Oosterscheldekering. De Oosterscheldekering draagt, met de realisatie van Windpark Bouwdokken, in totaal 90 MW bij aan de provinciale doelstelling. De Oosterscheldekering is dan ook een concentratielocatie van de Provincie Zeeland.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen en te onderhouden na drie tot zes maanden draaien van de windturbine al is terugverdiend. Daarna leveren de turbines van Windpark Bouwdokken nog 25 tot 30 jaar lang schone, CO2-vrije energie.

In een land als Nederland waar het vaak en hard waait, zijn windturbines heel effectief. Windturbines staan alleen stil voor onderhoud en als het onvoldoende waait. Het onderhoud van windturbines wordt zoveel mogelijk gepland tijdens windstille periodes. Moderne windturbines produceren 90-95% van de tijd dat het waait elektriciteit. Windturbines worden nog steeds doorontwikkeld en efficiënter. Ze worden groter, omdat het op grote hoogte harder en constanter waait. Ze krijgen langere bladen en betere besturing, zodat ze meer elektriciteit leveren tegen lagere kosten. Hierdoor wordt windstroom goedkoper.

Windturbines produceren duurzame elektriciteit. Die hoeft dan niet door bijvoorbeeld kolen- kern- of gascentrales te worden opgewekt. Hierdoor draaien deze centrales op een lager pitje of worden ze uitgezet. Dat bespaart brandstof – er wordt minder kolen en gas verstookt en dat zorgt voor CO2-besparing.

Ja, Windpark Bouwdokken zal de eerste 15 jaar subsidie ontvangen voor de elektriciteit die geproduceerd wordt. De overheid gebruikt het subsidie-instrument om duurzame energieproductie in Nederland te stimuleren

Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken bestaat uit 9 windturbines en wordt gebouwd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op het werkeiland Neeltje Jans.

Binnen de Oosterscheldekering biedt deze locatie voldoende ruimte voor de plaatsing van grote turbines en veel mogelijkheden om natuur, recreatie en windenergie te combineren. Bovendien biedt deze locatie de mogelijkheid tot een logische ruimtelijke indeling en een mooi beeld vanaf de Oosterscheldekering.

Het windpark krijgt Enercon windturbines met een ashoogte van 99 meter en een rotordiameter van 127 meter. De totale hoogte is 162,5 meter.

De Enercon E126-EP4 windturbines hebben een geschatte technische levensduur van 30 jaar. De meeste bestaande windturbines hebben een technische levensduur van 20-25 jaar. De windturbines van Windpark Bouwdokken kunnen door hun langere levensduur uiteindelijk nog meer duurzame energie opwekken!

De totale investering in het windpark en de aansluiting met het landelijk elektriciteitsnet bedraagt 80 miljoen euro. Via Zeeuwind kunnen Zeeuwse investeerders meedoen voor 25% in het aandelenkapitaal van het windpark. De overige 75% wordt door E-Connection geïnvesteerd.

Triodos Bank, Triodos Groenfonds en leverancier Enercon zijn financieringspartners in dit duurzame project.

Aanleg netaansluiting

Het tracé is opgeknipt in een aantal delen, omdat het met zijn lengte van bijna 30 km te lang is om in één keer aan te leggen. Per deeltracé is gekeken of dit middels een boring of een open ontgraving gebeurt. De deeltracés Als de kabel in de sleuf of in de boring ligt, worden aan elkaar gemonteerd met zogenaamde moffen.

Nadat het hele tracé is aangelegd, worden de kabels aangesloten op het Transformatorstation van Windpark Bouwdokken en op het TenneT hoogspanningsstation Goes–De Poel.

Bij ondergrondse hoogspanningskabels spelen elektrische velden geen rol. Door de metalen

beschermingsmantel om de kabel en de aarde erboven wordt het elektrisch veld volledig

afgeschermd. Ook bij het transformatorstation dat zich tussen 2 turbines bevindt, zijn de elektromagnetische effecten van de transformatoren en schakelinstallaties zeer beperkt en conform de huidige regelgeving.

Er worden bij de aanleg verkeersmaatregelen getroffen en de werkgebieden worden afgezet. Dit voor de veiligheid van zowel de omgeving als de uitvoerenden van het project. Er zal meer bouwverkeer rijden, voor het aan- en afvoeren van materiaal en machines.

De werkzaamheden vinden voornamelijk langs de ventwegen plaats, waardoor het verkeer op de N-wegen nagenoeg geen hinder ondervindt.

Aandacht voor natuur

Het windpark komt tussen de Voordelta en de Oosterschelde, wat beiden Natura2000-gebieden zijn. Samen met Rijkswaterstaat, Het Zeeuwse Landschap, Natuur & Milieu en Nationaal Park Oosterschelde zorgen we voor ruimte voor de natuur. Dit doen we door delen van de voormalige Bouwdokhavens op een natuurlijke manier in te richten: visdiefvlot, hoogwatervluchtplaats. Daarnaast houden we rekening met het broedseizoen qua bouwactiviteiten.

Er is continu afstemming met organisaties als Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Nationaal Park Oosterschelde, Kustbroedvogelfonds en anderen.

De bouw vindt bijna geheel plaats buiten het toeristenseizoen en buiten het broedseizoen van vogels, zodat we zo min mogelijk verstoring en overlast veroorzaken. Daar waar wel in het broedseizoen gewerkt moet worden zal de locatie van het werk zo veel mogelijk beperkt en afgebakend worden.

Aandacht voor recreatie en educatie

We beseffen ons de unieke combinatie van waterkering, windenergie, toerisme en educatie van de Oosterscheldekering en proberen daar ook actief in overleg met natuurorganisaties een bijdrage aan te leveren, middels:

  • Herinrichting getijdenpoelen met belevenisstrand (=link);
  • Alternatieve honden uitlaatgebieden, omdat delen van de Bouwdokken tijdens de bouw niet vrij toegankelijk zijn;
  • Naast overlast verminderen proberen we bewoners en toeristen ook actief bij de bouw te betrekken (interessante transporten en bouwactiviteiten);
  • In overleg met gemeente Veere onderzoeken we onze bijdrage m.b.t. educatie op scholen;
  • Nabij het windpark zullen later ook informatiepanelen worden geplaatst waarop het windpark en de werking van de windturbines voor passanten staan uitgelegd en uitgebeeld.

De bouw vindt bijna geheel plaats buiten het toeristenseizoen en het broedseizoen van vogels, zodat we zo min mogelijk verstoring en overlast veroorzaken.

Effecten voor de omgeving

Het windpark zal zichtbaar zijn, al hebben we gezorgd we voor een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing.

Afhankelijk van de windsnelheid en windrichting zullen geluiden van de windturbines alleen hoorbaar zijn in de directe omgeving. En dit geluid zal meestal wegvallen in de achtergrond van de wind, het water en de verkeerssnelweg N57.

Nee, je kunt gerust onder de draaiende bladen van een windturbine lopen. Alleen wanneer er onderhoud plaatsvindt of wanneer bij er zich bij vorst ijs op de bladen vormt, bestaat er risico voor vallende objecten of afvallend ijs. Wij zullen in dat geval het terrein om de turbines afzetten en voorzien van waarschuwingsborden.

Om de geproduceerde elektriciteit aan te sluiten op het landelijk elektriciteitsnet wordt er een bijna 30 km lange ondergrondse hoogspanningsverbinding (150kV) aangelegd van de Bouwdokken naar het onderstation van TenneT in Goes. Al doen we er alles aan om de hinder hiervan zoveel mogelijk te beperken, het zal wel merkbaar zijn. (link naar netaansluiting toevoegen)

Tijdens de bouw zijn de Bouwdokken gedeeltelijk niet vrij toegankelijk, voor wandelaars en hondenbezitters zijn er alternatieve locaties aangegeven.

Iedereen is welkom om bij de bouwlocatie een kijkje te komen nemen. In verband met veiligheidsregels mogen derden echter de bouwlocatie niet betreden. Tijdens de bouw zullen er heel interessante activiteiten te zien zijn, waarover wij iedereen zullen informeren. Denk daarbij aan de aanvoer van lange rotorbladen, mastdelen, hijswerk van grote onderdelen of een ondergrondse boring voor de hoogspanningskabel. Hier zullen we actief over communiceren, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt een kijkje te komen nemen. 

De windturbines van Windpark Bouwdokken staan op 4 a 5 km van woonhuizen, waardoor zij geen geluid of slagschaduw (=bewegende schaduw als de zon op de rotorbladen schijnt) ervaren. Afhankelijk van de windsnelheid en windrichting zullen de windturbines in de directe omgeving af en toe hoorbaar zijn. Dit zal ongeveer gelijk zijn aan andere lokale achtergrondgeluiden zoals het geluid va de N57.

Met recreatieterreinen rond de Faelweg (Proef Zeeland, Klimpijler en Delta Park Neeltje Jans) worden afspraken gemaakt om de windturbines, bij optredende hinder door slagschaduw, stil te zetten en deze hinder voorkomen wordt.