Natuur en recreatie

Ruimte voor de natuur

Het windpark komt tussen de Voordelta en de Oosterschelde in te liggen, wat beide Natura2000-gebieden zijn. Dankzij de samenwerking met Rijkwaterstaat (RWS), Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde zorgt de bouw van Windpark Bouwdokken ook voor ruimte voor de natuur. Dit is gedaan door delen van de voormalige Bouwdokhavens op een natuurlijke manier in te richten, waardoor deze interessanter worden voor bepaalde vogelsoorten.

Visdiefvlot

In maart 2016 is samen met het Kustbroedvogelfonds in het voormalige zanddepot een broedeiland voor visdieven aangelegd; het visdiefvlot. Het afgelopen broedseizoen zijn daar al 35 broedende paartjes waargenomen. Klik hier voor meer informatie over visdieven.

Hoogwatervluchtplaats

Ook is er voor het broedseizoen van 2016 een hoogwatervluchtplaats aangelegd. Zo kon de natuur vast wennen aan de nieuwe situatie vóór de start van de bouwactiviteiten. De vogelsoorten die het prettig vinden om tijdens hoogwater op deze vluchtplaats te verblijven zijn onder andere: lepelaar, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, scholekster, wulp, tureluur, bergeend en slobeend.

Aandacht voor educatie en recreatie

Herinrichting Getijdenpoelen met belevingsstrandje

De getijdenpoelen, naast visrestaurant Proef Zeeland gelegen, worden voor Windpark Bouwdokken opnieuw ingericht, samen met Nationaal Park Oosterschelde en RWS. De getijdenpoelen nodigen uit tot een uniek kijkje in het onderwaterleven van Nationaal Park Oosterschelde. Bij deze herinrichting is er extra aandacht voor het educatieve en recreatieve karakter van de getijdenpoelen. Ook komt er naast de poelen een belevingsstrandje. Zo combineren we educatie met recreatie.

Samenwerking gemeente Veere

Daarnaast resulteert de samenwerking met de gemeente Veere in een bijdrage van Windpark Bouwdokken aan publieksvoorzieningen binnen de gemeente en aan educatieve activiteiten op scholen. In dat kader is door het windpark in 2015 al bijgedragen aan de aanleg van wandelpaden op Neeltje Jans.
Ook zoeken we samenwerking met recreatiebedrijven en evenementen in de omgeving, om zowel bewoners als toeristen te informeren over windenergie en dit unieke windpark. 

Alternatieve uitlaatlocaties voor hondenbezitters

Tijdens de bouw van het windpark en de netaansluiting wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt en tegelijkertijd de omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd. De Bouwdokken zijn gedurende de bouwfase gesloten voor het publiek, ook in de weekenden en vakantieperiodes. Voor hondenbezitters zijn alternatieve uitlaatlocaties aangegeven.

Vogelkijkhut

Omdat gedurende de bouw van het windpark de Bouwdokken zijn gesloten voor het publiek is ook de Vogelkijkhut niet bereikbaar.