Betrokkenen

Rijkswaterstaat wil duurzame energie helpen realiseren op haar eigen grond. Er is steeds meer ruimte nodig voor duurzame energie, waardoor er ook door Rijkswaterstaat gekeken wordt naar onder meer waterkeringen als locaties voor de opwekking van duurzame energie. Rijkswaterstaat biedt met het voormalig werkeiland Neeltje Jans, als onderdeel van de Oosterscheldekering, ruimte voor het opwekken van windenergie.

Met de komst van Windpark Bouwdokken worden de getijdenpoelen op Neeltje Jans heringericht. De samenwerking tussen Nationaal Park Oosterschelde en de initiatiefnemers van Windpark Bouwdokken hebben ertoe geleidt dat de getijdenpoelen ook in de toekomst een positieve bijdrage leveren aan de beleving van de natuur op Neeltje Jans.

De provincie Zeeland heeft met de Rijksoverheid afgesproken om in 2020, 570,5 MW opgesteld vermogen windenergie te realiseren. Zij heeft daarvoor 5 concentratiegebieden aangewezen. De  werkeilanden in de monding van de Oosterschelde vormen een van die concentratiegebieden. Windpark Bouwdokken is een belangrijk windenergieproject in dit concentratiegebied en levert een flinke bijdrage aan de invulling van de provinciale taakstelling.

Eén van de natuurmaatregelen van Windpark Bouwdokken is het plaatsen van het broedeiland voor visdieven in het (voormalig) zanddepot in de Bouwdokken. Het Kustbroedvogelfonds is een belangrijke partner geweest bij het maken van het modulaire ontwerp van het broedeiland. Hierdoor kan het broedeiland in de toekomst aangepast of verplaatst worden, mocht dat nodig zijn.

Partners

Zeeuwind werkt aan duurzaam Zeeland. Als burgercoöperatie met 2.000 leden zetten wij ons in voor het ontwikkelen en beheren van locaties voor duurzame energieproductie in de provincie Zeeland. Van windenergie, zonneparken en getijdenenergie tot aan energieopslag.

Enercon levert, installeert en onderhoudt de turbines. Ook legt zij de parkbekabeling aan.

GMB Civiel realiseert de civiele werken, zoals de fundaties en toegangswegen.

Joulz Energy Solutions en Delta Infra realiseren de aansluiting van Windpark Bouwdokken op het landelijk elektriciteitsnet.